Vol 8 (2020)

Table of Contents

Tiago Pimentel, Brian Roark, Ryan D. Cotterell
1-18
Tianming Wang, Xiaojun Wan, Hanqi Jin
19-33
Allyson Ettinger
34-48
Sorami Hisamoto, Matt Post, Kevin Duh
49-63
Mandar Joshi, Danqi Chen, Yinhan Liu, Daniel S. Weld, Luke Zettlemoyer, Omer Levy
64-77
Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
78-92
Jian Guan, Fei Huang, Minlie Huang, Zhihao Zhao, Xiaoyan Zhu
93-108
Shuyan Zhou, Shruti Rijhwani, John Wieting, Jaime Carbonell, Graham Neubig
109-124
R. Thomas McCoy, Robert Frank, Tal Linzen
125-140
Kai Sun, Dian Yu, Dong Yu, Claire Cardie
141-155
Michael Hahn
156-171