Author Details

Lu, Zhengdong, Noah's Ark Lab, Huawei Technologies, Hong Kong

  • Context Gates for Neural Machine Translation
    Zhaopeng Tu, Yang Liu, Zhengdong Lu, Xiaohua Liu, Hang Li
    Vol 5 (2017)
    Abstract  PDF