Author Details

Liu, Yang, Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, Beijing

  • Context Gates for Neural Machine Translation
    Zhaopeng Tu, Yang Liu, Zhengdong Lu, Xiaohua Liu, Hang Li
    Vol 5 (2017)
    Abstract  PDF